Created with Sketch.

JSM Property AB tecknar nytt hyresavtal med OutMeals AB

2018-11-29

JSM och OutMeals har idag tecknat ett hyreskontrakt där OutMeals hyr 1.320 kvm kontor och lagerlokal på det expansiva området Holmagärde i Varberg.

Kvartalsrapport Q3 2018

2018-11-29

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9. Av resterande minskning står Finland för 82 MSEK och Sverige för resten.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under de första tre kvartalen med omkring
11,2 MSEK.

Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom kundtjänst. Verksamheten kommer därför som tidigare att drivas från bolagets kontor i Helsingfors. Från den 1 november 2018 har all nyutlåning stoppats då koncernen måste finna en lösning på valutarisken.

I slutet av april förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB för att öka synergieffekterna ytterligare. I och med förändringen har vissa kunder krediter på upp till cirka 50 000 SEK. Cashbuddy AB planerar att i framtiden erbjuda kunder möjlighet till krediter på upp till 45 000 SEK som en anpassning till marknaden.

Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 151,9 MSEK (9 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,2 MSEK (9 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,4 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,6 MSEK (9 månader).
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 127 MSEK.
 • Under de första nio månaderna uppkom en valutakursvinst om 12,2 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,6 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (3 månader).
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 6 MSEK.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,5 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten Q3 2018 som PDF


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-11-13

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 16.440.000 kr.
Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,75.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.
Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 178.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-10-29

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 15.412.500 kr
Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,75.
Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.
Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 162.000.000 kr.
Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

 

Förändrade rapporteringstillfällen

2018-10-25

Styrelsen för JSM Financial Group AB (publ) har idag fattat beslut om förändrade rapporteringstillfällen enligt nedan. Anledningen till ändringen är implementering av IFRS9 och anpassningar inför tillståndsansökan till Finansinspektionen.

Kommande rapporttillfällen:
Rapport över det tredje kvartalet 2018, 29 november 2018.
Rapport över det fjärde kvartalet 2018, 28 februari 2019.
Rapport över det första kvartalet 2019, 30 maj 2019.
Rapport över det andra kvartalet 2019, 29 augusti 2019 (preliminärt).
Rapport över det tredje kvartalet 2019, 28 november 2019 (preliminärt).


JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB

2018-10-25

Cashbuddy AB, ingående i JSM Gruppen AB, har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019. Samtidigt har Arvato och JSM Gruppen tecknat ett nytt hyresavtal för kontorslokaler då Arvato är inne i en kraftig tillväxt och behöver utöka sina kontorsytor i Varberg.

Cashbuddy har erbjudit kreditlån till privatpersoner sedan 2006, och har nu ingått ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB om att löpande överlåta förfallna fordringar. Avtalet gäller den svenska marknaden och kommer att börja gälla från och med 1 januari 2019.

”Arvato är en stark, pålitlig leverantör och har mångårig erfarenhet inom vårt segment av konsumentkrediter, så det kändes naturligt att välja dem när vi såg över vårt avtal för förfallna fordringar”, säger Martin Jönsson, VD JSM Gruppen AB.
Martin Jönsson var fram till 2009 VD och delägare till Arvato Finance AB, tidigare Gothia Financial Group AB som hans far startade på 1970-talet. Arvato ingår sedan 2013 i den tyska mediekoncernen Bertelsmann.

”Det är extra kul att Cashbuddy valde oss för att hantera förfallna kreditfordringar – dels för att segmentet ”bank och finans” är ett segment där vi redan är starka och tillsammans med Cashbuddy kommer vi ha möjlighet att utveckla den affären ytterligare. Men dels också självfallet med tanke på våra historiska rötter”, säger Dennis Blennskog, VD Arvato Finance AB.

”Det känns fantastiskt roligt att göra affärer med gamla kollegor. Det här är en affär som känns rätt inte enbart affärsmässigt utan även relationsmässigt”, fyller Martin på.

”Dessutom hade även vi ett behov som JSM Gruppen kunde hjälpa oss med”, fortsätter Dennis Blennskog.
Arvato är nämligen inne i en expansiv fas och behöver utöka sina kontorsytor i Varberg för att kunna få plats med alla nyanställningar som gjorts och planeras för de närmaste åren. JSM Gruppen äger fastigheterna där Arvato sitter just nu, och när lediga lokaler dök upp i samma område var dubbelaffären ett faktum. De nya lokalerna rymmer ca 50 medarbetare.

”Arvato har under flera år växt kontinuerligt vilket inneburit att vi har vuxit ur de lokaler som vi sitter i. Vi har därför varit på jakt efter nya hyresobjekt, helst i närheten av vårt befintliga kontor”, berättar Dennis vidare. ”JSM Gruppen har varit – och är – en långsiktig och bra hyresvärd så det känns tryggt att det är tillsammans med dem vi kan fortsätta växa, och fortsätta vara en viktig arbetsgivare för Varberg.”

För kontakt och mer information:
Dennis Blennskog – +46 70 511 40 61
Martin Jönsson – +46 70 565 65 50

Cashbuddy AB tecknar nytt avtal om försäljning av fordringar i Sverige

2018-10-19

Det svenska dotterbolaget till JSM Financial Group AB (publ), Cashbuddy AB, har idag ingått ett nytt sexårigt avtal med arvato Finance AB om löpande överlåtelser av förfallna fordringar.

Avtalet avser förfallna fordringar på den svenska marknaden och gäller från den 1 januari 2019.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-09-14

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 6.180.000 kr

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,00.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 147.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapport Q2 2018

2018-07-19

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under första halvåret med omkring 4,5 MSEK.

Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom kundtjänst. Verksamheten kommer därför som tidigare att drivas bolagets kontor i Helsingfors.

I slutet av april förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB för att öka synergieffekterna ytterligare. I och med förändringen har vissa kunder krediter på upp till cirka 50 000 SEK. Cashbuddy AB planerar att i framtiden erbjuda kunder möjlighet till krediter på upp till 45 000 SEK som en anpassning till marknaden.

Sammanfattning av första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 105,2 MSEK (6 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,0 MSEK (6 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 37,1 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,3 MSEK (6 månader).
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har under flera tillfället förvärvat obligationer för ett totalt värde om 121 MSEK.
 • Under första halvåret uppkom en valutakursvinst om 14,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 50,3 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,6 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 40,9 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,3 MSEK (3 månader).
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 121 MSEK.
 • Under andra kvartalet uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Rapporten som PDF

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com
—————————————————————————————————
JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-06-12

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 22.605.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,75.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 141.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord