Created with Sketch.

Scandic Wire AB sålt genom MBO

2018-06-05

Den 4 juni 2018 sålde JSM Investment AB 100% av Scandic Wire AB. Övertagandet sker från 1 maj 2018.

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-05-31

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 24.612.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,55.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 119.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-05-16

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 27.580.500 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,15 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 95.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy AB förvärvar rörelsen i Cas2you Nordic AB

2018-04-30

Dotterbolaget Cashbuddy AB har ingått ett avtal om förvärv av inkråmet i koncernens andra dotterbolag Cash2you Nordic AB. Anledningen till förvärvet är framtida samordningsvinster inom gruppen.

Cash2you Nordic AB kommer att upphöra med sin verksamhet då förvärvet i sin helhet är avslutat.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Kvartalsrapport Q1 2018

2018-04-30

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under första kvartalet med omkring 3 MSEK.

Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom kundtjänst. Verksamheten kommer därför att fortsätta drivas i Finland.

Sammanfattning av första kvartalet 2018:

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,4 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,5 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,0 MSEK.
 • Under första kvartalet uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsredovisningen Q1 2018 som PDF »


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

 

Cashbuddy förvärvar obligationer

2018-04-18

onsdagen den 18 april 2018 16:42 CET
Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 48.840.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 101,75 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 68.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

Förändringar i styrelsen i JSM Financial Group AB

2018-01-26

Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för JSM Financial Group AB (publ).

Rolf Isaksson är f.d auktoriserad revisor och partner i PriceWaterhouseCoopers och kommer att tillföra stark kompetens till styrelsen. Samtidigt lämnar Lassi Salmivouri styrelsen efter att ha suttit med i styrelsen sedan bolagets start 2013.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

2017 Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

2018-01-26

Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.

I Finland tecknade Cashbuddy Oy ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.

Dotterbolaget JSM Capital AB bytte firma till Cashbuddy AB. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.

I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i det finska dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.

Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om
20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

Sammanfattning av 2017

 • Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 252,2 MSEK (267,7).
 • Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 87,5 MSEK (112,3).
 • Resultat före skatt i koncernen uppgick till 35,7 MSEK (61,5).
 • Utlåning till allmänheten uppgår per 2017-12-31 till 723,9 MSEK (818,0).

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Årsredovisningen som PDF

Q4 – 2017 med bokslutskommuniké

2018-01-25

Koncernen har under året genomfört emittering av ett nytt obligationslån om 650 MSEK vilket mottogs positivt av marknaden.

Utlåningsvolymerna har minskat jämfört med föregående år. En del av förklaringen till detta är ökad aktivitet hos konkurrenter som erbjuder krediter till både lägre ränta och högre kreditbelopp. Koncernens kreditförluster har ökat vilket till viss del beror på extra reserveringar som gjorts inför implementation av IFRS 9.

I Sverige har JSM Capital AB bytt firma till Cashbuddy AB. Varumärket Cashbuddy används vid all marknadsföring av verksamheten. Bolaget har även anställt en funktion för regelefterlevnad (Compliance) och riskhantering.

Under sommaren genomförde Finansinspektionen tillsyn av konsumentkreditverksamheten i Cashbuddy AB med inriktning på kreditgivnings- och dokumentationsprocessen. Tillsynen föranledde ingen anmärkning från Finansinspektionen vilket är mycket positivt för den framtida verksamheten.

I Finland har ett nytt avtal tecknats med Lindorff avseende köp av förfallna krediter. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår för att sedan utveckla verksamheten vidare.

Sammanfattning av helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 252,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 87,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 34,7 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 MSEK.
 • Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.
 • I Finland har Cashbuddy Oy tecknat ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.
 • Dotterbolaget JSM Capital AB bytte namn till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.
 • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
 • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om 20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Öppna eller ladda ner rapporten här: JSM_Q4_17

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord