Created with Sketch.

JSM avyttrar Magic´s son

2023-04-06

JSM har idag avyttrat Magic´s son till en ny ägare som vi önskar lycka till med hästen.

Årsredovisning 2022

2023-02-20

Då kan vi se tillbaka på 2022 och ladda inför ett förhoppningsvis händelserikt 2023.

Bokslut 2021

2022-02-07

Under 2021 har renodlingen av koncernen fortsatt och det börjar synas på resultatet.

Se bifogade bokslut för 2021.

Årsredovisning 2021 (PDF)

JSM Financial Group AB har löst samtliga obligationer

2020-01-20

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) har den 31 december 2019 15:15 CET informerat om förtida inlösen av obligationslån med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”) emitterat av Emittenten.

Emittenten har nu löst Obligationslånet i sin helhet och har inga ytterligare Obligationslån utestående. Emittenten tackar samtliga nuvarande och tidigare obligationsinnehavare för förtroendet under dessa år.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB och Cashbuddy Oy .

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Cashbuddy har aktiverat ny finansiering 

2020-01-02

Cashbuddy AB (”Cashbuddy”), ett dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”), offentliggjorde i pressmeddelande den 19 november 2019 att bolaget ingått ett avtal med avsikt att refinansiera nuvarande obligationslån med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”) emitterat av Emittenten.

Cashbuddy har idag meddelat samtliga låntagare i den svenska lånestocken att lånen har överlåtits till ett svenskt kreditinstitut samt att Cashbuddy enligt särskilt avtal ska fortsätta att administrera överlåtna fordringar för tredje partens räkning.

Emittenten kommer i särskilt pressmeddelande informera om förtida inlösen av Obligationslånet i sin helhet.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. 

Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Meddelande om förtida inlösen av obligationslån

2019-12-31

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den utövar sin rätt att i förtid begära inlösen i sin helhet av Unsecured Floating Rate Notes med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”)

Den 22 november 2019 meddelande Emittenten att förtida inlösen av Obligationslånet planerades genomföras omkring den 20 januari 2020.

Emittenten lämnar härmed ett oåterkalleligt meddelande om att denne kommer att, i enlighet med artikel 9.3 (Frivillig helhetsinlösen) i villkoren för Obligationslånet, lösa in Obligationslånet i sin helhet, enligt de villkor och förutsättningar som anges i Obligationslånet, den 20 januari 2020. Varje obligation under Obligationslånet kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer att ske till varje person som i enlighet med villkoren är registrerad som ”Noteholder” per den 13 januari 2020 avseende Obligationslånet.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten:

Martin Jönsson, CEO

Telefon: +46 (0)70 565 65 50.
E-mail: martin@jsmgruppen.com


Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 15:15 CET den 31 december 2019.

JSM Financial Group AB (publ) lämnar meddelande om ny finansiering

2019-11-22

Cashbuddy AB (”Cashbuddy”), ett dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”), har ingått ett avtal med avsikt att omkring den 20 januari 2020 refinansiera nuvarande obligationslån med ISIN SE0009805500 (”Obligationslånet”) emitterat av Emittenten.

Avtalet innebär att Cashbuddy omkring den 31 december 2019 successivt kommer att överlåta merparten av sin svenska lånestock till ett svenskt kreditinstitut och därefter fortsätta att löpande överlåta nya lån i den svenska verksamheten till samma institut. Syftet med avtalet är att säkra refinansieringen av det nära förestående förfallet av Obligationslånet.

Samtidigt har parterna överenskommit att Cashbuddy enligt särskilt avtal ska fortsätta att administrera överlåtna fordringar för tredje partens räkning.

Till följd av ovan avser Emittenten att omkring den 31 december 2019 formellt oåterkalleligt meddela att den kommer att utöva sin rätt att i förtid begära förtida inlösen av Obligationslånet i sin helhet. Inlösen av Obligationslånet planeras att ske omkring den 20 januari 2020 till ett belopp motsvarande nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08.00 CET den 22 november 2019.

JSM Financial Group AB (publ): Cashbuddy AB har beslutat om extra utdelning

2019-11-22

Cashbuddy AB (”Cashbuddy”), ett dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag på en extra bolagsstämma beslutat om utdelning av 564.042.426 kronor genom revers till moderbolaget.

Utdelning ingår som i ett led att förbereda koncernen för den nya finansieringstrukturen. Beslutet påverkar inte det egna kapitalet i koncernen.


JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 16.30 CET den 22 november 2019.

Q3 2019 – JSM Financial Group AB (publ)

2019-11-14

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten är under avveckling. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 10,9% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalning av respektive lån. Intäkterna bokförs under respektive låns löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 12,5 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 10 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan. Under hösten har fördjupade diskussioner kring en ny finansieringslösning förts med en motpart där förhoppningen är att bindande avtal skall kunna undertecknas innan årsskiftet 2019-12-31.

Under perioden har bolaget förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK samt makulerat obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 5,9 MSEK.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,1 MSEK (9 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,8 MSEK (9 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 28,8%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (9 månader).
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 3,9 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.
 • Styrelsen har beslutat att dotterbolaget Cash2you Nordic AB ska uppgå i moderbolaget JSM Financial Group AB genom fusion, då verksamheten sedan tidigare är överlåten till Cashbuddy AB.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 34,6 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,9 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 37,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3 månader).
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 0,9 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Styrelsen har beslutat att dotterbolaget Cash2you Nordic AB ska uppgå i moderbolaget JSM Financial Group AB genom fusion, då verksamheten sedan tidigare är överlåten till Cashbuddy AB.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 

Kvartalsrapporten i sin helhet Q3 – 2019 (pdf)

 


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

 

JSM förvärvar Bee Fastigheter AB

2019-11-08

JSM har idag förvärvat 100% av Bee Fastigheter AB från Transtema AB. Hela fastigheten kommer hyras av Transtema AB.

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord