Created with Sketch.

Q2 2019 – JSM Financial Group AB (publ)

2019-08-15

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten är under avveckling. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 7,3% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalningen av lånet. Intäkterna bokförs under lånets löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 8,4 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 7 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan.

Under perioden har bolaget förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK samt makulerat obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 5,9 MSEK.

Sammanfattning av första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,4 MSEK (6 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (6 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,6%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (6 månader).
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,3 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,7 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (3 månader).
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 140 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 120 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 1,3 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten i sin helhet Q2 – 2019 (pdf)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. 

Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) makulerar obligationer

2019-06-17

JSM Financial Group AB (publ) (“JSM”) har löpande under 2019 förvärvat obligationer motsvarade ett samlat nominellt belopp om 140 MSEK av JSMs obligationen (senior unsecured floating rate notes 2017/2020 om 650 MSEK med ISIN SE0009805500).

JSM har nu beslutat att makulera obligationer motsvarande 140 MSEK. Återköp och makulering har skett i enligt med obligationens villkor. Efter makulering uppgår det totala utestående nominella beloppet till 332 MSEK.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

2019-06-10

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 7.280.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 104,00.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 140.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Q1 2019 – JSM Financial Group AB (publ)

2019-05-24

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten håller på att avvecklas. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 5,6% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalningen av lånet. Intäkterna bokförs under lånets löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 7,7 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 3 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan.

Under perioden har förvärv av obligationer skett till ett värde av 20 MSEK samt makulering av obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 0,7 MSEK.

Sammanfattning av första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 20 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 1,6 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten Q1 (PDF)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

2019-05-06

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 88.740.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 104,40.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 133.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

2019-04-10

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 29.106.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,95. Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen. Efter förvärvet äger JSM obligationer för 48.000.000 kr. Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Team Cashbuddy springer Nordpolen Marathon

2019-04-01

Vi fortsätter vår tradition att utmana elementen. I februari deltog styrelsemedlemmen Mikael Jönsson i en bestigning av Kilimanjaro.

Den 9 april skickar vi vår styrelseordförande Magnus Steen till Nordpolen, där han ska representera Team Cashbuddy vid Nordpolen marathon. Vid världens norra ände anordnas det enda maratonlopp som springs på vatten: North Pole Marathon.

Deltagarna springer på arktiska isflak med bara två meter mellan löparna och det iskalla vattnet i Atlanten. Temperaturen kan bli nedåt 30-40 minusgrader. Det här är förmodligen världens mest extrema maraton, och det har beskrivits som ”alla löpares livs upplevelse.” Ett femtiotal löpare från 20-talet länder kommer att ge sig ut på den 42 km långa banan. Läs mer om loppet på www.npmarathon.com.

Följ Magnus resa på: www.tillnordpolen.se eller på instagram 

Team Cashbuddy sponsras av Craft, JSM Gruppen, Bliz, Texstar och ContractGizmo.

För mer information kontakta Magnus Steen på 0703-762324.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

2019-03-05

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.735.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,675.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 20.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

2018 – Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

2019-03-01

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Övergången från IAS 39 till IFRS 9 har haft en påverkan om 44 MSEK på de ingående balanserna jämfört med 2017-12-31. Se not 26 för ytterligare information.
 • Cashbuddy AB förvärvade i maj lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs numer under varumärket Cashbuddy.
 • Styrelsen beslutade att stoppa utlåningen i Finland vilket medför att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under året uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK.
 • Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019
 • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer utställda av moderbolaget till ett värde om 158 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.
 • Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 193,2 MSEK (252,2).
Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 68,1 MSEK (87,5).
Resultat före skatt i koncernen uppgick till 27,3 MSEK (35,7).
Utlåning till allmänheten uppgår per 2018-12-31 till 488,0 MSEK (723,9).

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Årsredovisning (pdf)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Q4 – 2018 samt bokslutskommuniké

2019-02-28

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 38 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 15 MSEK.

Styrelsen har beslutat att stoppa utlåningen i Finland vilket för med sig att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då finansiering sker genom SEK och utlåning i EUR.

I maj förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB i syfte att öka synergieffekterna. I samband med förändringen uppdaterade Cashbuddy AB sitt kunderbjudande och ger nu kunderna möjlighet att ansöka om krediter på upp till 
45 000 SEK.

Sammanfattning av helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 193,2 MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 68,0 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 35,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,7 MSEK.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har vid flera tillfället förvärvat obligationer utställda av moderbolaget till ett totalt värde av 178 MSEK.
 • Under året uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,3 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 45,8%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (3 månader).
 • Styrelsen har beslutat att stoppa all utlåning i Finland vilket medför att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under fjärde kvartalet uppkom en valutakursförlust om 
0,4 MSEK.
 • Cashbuddy AB har vid flera tillfällen förvärvat obligationer utställda av moderbolaget till ett totalt värde av 178 MSEK.

JSM_Q4_18 (PDF)

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord