Created with Sketch.

2018 – Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

2019-03-01

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Övergången från IAS 39 till IFRS 9 har haft en påverkan om 44 MSEK på de ingående balanserna jämfört med 2017-12-31. Se not 26 för ytterligare information.
  • Cashbuddy AB förvärvade i maj lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs numer under varumärket Cashbuddy.
  • Styrelsen beslutade att stoppa utlåningen i Finland vilket medför att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under året uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK.
  • Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019
  • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer utställda av moderbolaget till ett värde om 158 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.
  • Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 193,2 MSEK (252,2).
Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 68,1 MSEK (87,5).
Resultat före skatt i koncernen uppgick till 27,3 MSEK (35,7).
Utlåning till allmänheten uppgår per 2018-12-31 till 488,0 MSEK (723,9).

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Årsredovisning (pdf)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord