Created with Sketch.

Q4 – 2018 samt bokslutskommuniké

2019-02-28

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 38 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 15 MSEK.

Styrelsen har beslutat att stoppa utlåningen i Finland vilket för med sig att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då finansiering sker genom SEK och utlåning i EUR.

I maj förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB i syfte att öka synergieffekterna. I samband med förändringen uppdaterade Cashbuddy AB sitt kunderbjudande och ger nu kunderna möjlighet att ansöka om krediter på upp till 
45 000 SEK.

Sammanfattning av helåret 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 193,2 MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 68,0 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 35,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,7 MSEK.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har vid flera tillfället förvärvat obligationer utställda av moderbolaget till ett totalt värde av 178 MSEK.
 • Under året uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,3 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 45,8%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (3 månader).
 • Styrelsen har beslutat att stoppa all utlåning i Finland vilket medför att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under fjärde kvartalet uppkom en valutakursförlust om 
0,4 MSEK.
 • Cashbuddy AB har vid flera tillfällen förvärvat obligationer utställda av moderbolaget till ett totalt värde av 178 MSEK.

JSM_Q4_18 (PDF)

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord