Created with Sketch.

Kvartalsrapport Q3 2018

2018-11-29

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9. Av resterande minskning står Finland för 82 MSEK och Sverige för resten.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under de första tre kvartalen med omkring
11,2 MSEK.

Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom kundtjänst. Verksamheten kommer därför som tidigare att drivas från bolagets kontor i Helsingfors. Från den 1 november 2018 har all nyutlåning stoppats då koncernen måste finna en lösning på valutarisken.

I slutet av april förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB för att öka synergieffekterna ytterligare. I och med förändringen har vissa kunder krediter på upp till cirka 50 000 SEK. Cashbuddy AB planerar att i framtiden erbjuda kunder möjlighet till krediter på upp till 45 000 SEK som en anpassning till marknaden.

Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 151,9 MSEK (9 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,2 MSEK (9 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,4 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,6 MSEK (9 månader).
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 127 MSEK.
 • Under de första nio månaderna uppkom en valutakursvinst om 12,2 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,6 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (3 månader).
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 6 MSEK.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,5 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten Q3 2018 som PDF


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord