Created with Sketch.

Q4 – 2017 med bokslutskommuniké

2018-01-25

Koncernen har under året genomfört emittering av ett nytt obligationslån om 650 MSEK vilket mottogs positivt av marknaden.

Utlåningsvolymerna har minskat jämfört med föregående år. En del av förklaringen till detta är ökad aktivitet hos konkurrenter som erbjuder krediter till både lägre ränta och högre kreditbelopp. Koncernens kreditförluster har ökat vilket till viss del beror på extra reserveringar som gjorts inför implementation av IFRS 9.

I Sverige har JSM Capital AB bytt firma till Cashbuddy AB. Varumärket Cashbuddy används vid all marknadsföring av verksamheten. Bolaget har även anställt en funktion för regelefterlevnad (Compliance) och riskhantering.

Under sommaren genomförde Finansinspektionen tillsyn av konsumentkreditverksamheten i Cashbuddy AB med inriktning på kreditgivnings- och dokumentationsprocessen. Tillsynen föranledde ingen anmärkning från Finansinspektionen vilket är mycket positivt för den framtida verksamheten.

I Finland har ett nytt avtal tecknats med Lindorff avseende köp av förfallna krediter. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår för att sedan utveckla verksamheten vidare.

Sammanfattning av helåret 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 252,2 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 87,5 MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 34,7 %.
  • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 MSEK.
  • Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.
  • I Finland har Cashbuddy Oy tecknat ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.
  • Dotterbolaget JSM Capital AB bytte namn till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.
  • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
  • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om 20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Öppna eller ladda ner rapporten här: JSM_Q4_17

Vi brinner för företagande.

Vi tycker det är kul att göra affärer precis som det är kul att se människor utvecklas i sina uppgifter.

Det primära för oss som investerare är att tjäna pengar. Men vi vill också testa och utveckla våra idéer och se dessa växa och frodas. ”Hur svårt kan det vara?” är den devis vi ofta arbetar efter.

Konferensrum med rustikt bord