Obligation

JSM Financial Group AB (publ) har emitterat senior unsecured floating rate notes 2017/2020 och kommer fullfölja inlösen av utestående obligationslån

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den per den 19 april 2017 framgångsrikt har emitterat nya senior unsecured floating rate notes 2017/2020 om SEK 650.000.000 med ISIN SE0009805500. Villkoret för förtida inlösen av Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 om upp till 500.000.000 SEK med ISIN SE0005505807 (”2013 Års Obligationer) och Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 med ISIN SE0007576715 om upp till 250.000.000 SEK (”2015 Års Obligationer”) (tillsammans “Obligationslånen”) har därmed uppfyllt. Vidare meddelar Emittenten att den per den 19 april 2017 innehar SEK 357.000.000 av 2013 Års obligationer och SEK 90.000.000 av 2015 års Obligationer.

Emittenten har i ett pressmeddelande den 13 april 2017 lämnat ett villkorat meddelande om förtida inlösen av Obligationslånen. Emittenten meddelar härmed att villkoren angivna däri, per den 19 april 2017 har uppfyllts och att Emittenten därmed kommer lösa in Obligationslånen i dess helhet.

Såsom tidigare har meddelats kommer inlösen av 2015 Års Obligationer ske den 27 april 2017 och inlösen av 2013 Års Obligationer den 12 maj 2017. Varje obligation under Obligationslånen kommer att lösas in mot ett inlösenbelopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer ske till varje person som, i enlighet med villkoren för varje Obligationslån, är registrerad som ”Noteholder”, betalning för 2015 Års Obligationer kommer ske den 20 April 2017 och betalning för 2013 Års Obligationer kommer ske den 5 maj 2017.

Som ett resultat av Emittentens byteserbjudande den 4 april 2017 innehar Emittenten numera SEK 357.000.000 av 2013 Års Obligationer och SEK 90.000.000 av 2015 Års Obligationer. Obligationerna som innehas av Emittenten under obligationslånen har annullerats.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten: Martin Jönsson, CEO
Telefon+46 (0)70 565 65 50E-mail: martin@jsmgruppen.com

Finansiell rådgivare: Fredrik Edner, Head of Corporate Finance,
Arctic Securities Sweden
Telefon: +46 (0)73 392 79 75.E-mail: fredrik.edner@arctic.com

PDF