Nyhetsarkiv

Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.325.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 101,625 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

 

Delårsrapport Q3 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Den svenska utlåningen har minskat i volym. Till största del beror detta på allt aggressivare marknadsbearbetning av konkurrerande nischbanker som ökat sina marknadsandelar genom sänkta krav på låntagarna och erbjudande om ökade lånebelopp. Finland har haft en mer gynnsam utveckling med volymtillväxt. Resultatet har även påverkas av fortsatta investeringar i IT-utveckling samt kostnader av engångskaraktär i samband med emitteringen av obligationen.
Namnbytet till Cashbuddy AB (tidigare JSM Capital AB) förstärker tydligheten i förhållande till marknaden.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,7 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 43,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3 månader).
 • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 

Delårsrapport Q3 (PDF)

Ledningsbyte i Cashbuddy Oy

Det finländska dotterbolaget till JSM Financial Group AB (publ), Cashbuddy Oy, har idag beslutat att byta VD.
Martin Jönsson tillträder med omedelbar verkan som VD i dotterbolaget.
JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com
—————————————————————————————————
JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Delårsrapport Q2 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Den svenska utlåningen har minskat i volym och detta har accelererat under andra kvartalet. Till största del beror detta på allt aggressivare marknadsbearbetning av konkurrerande nischbanker som ökat sina marknadsandelar genom sänkta krav på låntagarna och erbjudande om ökade lånebelopp. Finland har haft en mer gynnsam utveckling med volymtillväxt. Resultatet har även påverkas av fortsatta investeringar i IT-utveckling samt kostnader av engångskaraktär i samband med emitteringen av obligationen.

Namnbytet till Cashbuddy AB (tidigare JSM Capital AB) förstärker tydligheten i förhållande till marknaden.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (3 månader).
 • Dotterbolaget JSM Capital AB bytte firma till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.
 • Under andra kvartalet uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

Firmaändring till Cashbuddy AB

JSM Capital AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag bytt firma till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy.
Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.

Olle Hülphers har anställts som Compliance Officer

Olle är jurist och har under sina tidigare befattningar bland annat varit verksam som advokat och bolagsjurist.

Den nyinrättade tjänsten innebär ansvar för att organisera och förvalta delar av den interna riskhanteringen och regelefterlevnaden i berörda bolag inom JSM Financial Gruop AB (publ).

Delårsrapport Q1 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Under perioden har stort arbete lagts på att emittera ett nytt obligationslån om 650 MSEK för att refinansiera utestående obligationer om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.
I Finland har Cashbuddy Oy tecknat ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.

 • Nettoomsättningen uppgick till 65,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,8 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 38,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,9 MSEK.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Delårsrapport Q1 som PDF
—————————————————————————————————
JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen JSM Capital AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

JSM Financial Group AB (publ) har emitterat senior unsecured floating rate notes 2017/2020 och kommer fullfölja inlösen av utestående obligationslån

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den per den 19 april 2017 framgångsrikt har emitterat nya senior unsecured floating rate notes 2017/2020 om SEK 650.000.000 med ISIN SE0009805500. Villkoret för förtida inlösen av Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 om upp till 500.000.000 SEK med ISIN SE0005505807 (”2013 Års Obligationer) och Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 med ISIN SE0007576715 om upp till 250.000.000 SEK (”2015 Års Obligationer”) (tillsammans “Obligationslånen”) har därmed uppfyllt. Vidare meddelar Emittenten att den per den 19 april 2017 innehar SEK 357.000.000 av 2013 Års obligationer och SEK 90.000.000 av 2015 års Obligationer.

Emittenten har i ett pressmeddelande den 13 april 2017 lämnat ett villkorat meddelande om förtida inlösen av Obligationslånen. Emittenten meddelar härmed att villkoren angivna däri, per den 19 april 2017 har uppfyllts och att Emittenten därmed kommer lösa in Obligationslånen i dess helhet.

Såsom tidigare har meddelats kommer inlösen av 2015 Års Obligationer ske den 27 april 2017 och inlösen av 2013 Års Obligationer den 12 maj 2017. Varje obligation under Obligationslånen kommer att lösas in mot ett inlösenbelopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer ske till varje person som, i enlighet med villkoren för varje Obligationslån, är registrerad som ”Noteholder”, betalning för 2015 Års Obligationer kommer ske den 20 April 2017 och betalning för 2013 Års Obligationer kommer ske den 5 maj 2017.

Som ett resultat av Emittentens byteserbjudande den 4 april 2017 innehar Emittenten numera SEK 357.000.000 av 2013 Års Obligationer och SEK 90.000.000 av 2015 Års Obligationer. Obligationerna som innehas av Emittenten under obligationslånen har annullerats.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten: Martin Jönsson, CEO
Telefon+46 (0)70 565 65 50E-mail: martin@jsmgruppen.com

Finansiell rådgivare: Fredrik Edner, Head of Corporate Finance,
Arctic Securities Sweden
Telefon: +46 (0)73 392 79 75.E-mail: fredrik.edner@arctic.com

Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 13:00 CET den 20 april 2017.

JSM Financial Group AB (publ) lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av sina obligationslån 2013/2017 och 2015/2017

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den utövar sin rätt att i förtid begära inlösen i sin helhet av Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 om upp till 500.000.000 SEK med ISIN SE0005505807 (”2013 Års Obligationer) och  Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 med ISIN SE0007576715 om upp till 250.000.000 SEK (”2015 Års Obligationer”) (tillsammans “Obligationslånen”). Meddelandet om förtida inlösen är villkorat. 

Den 7 april 2017 meddelade Emitenten att ett nytt obligationslån 2017/2020 med ISIN SE0009805500 (det ”Nya Obligationslånet”) om ett totalt nominellt belopp uppgående till 650.000.000 SEK har placerats. Emissionen av det Nya Obligationslånet har planerats genomföras den 19 april 2017.

Emittenten lämnar härmed ett villkorat meddelande om att denne kommer att, i enlighet med artikel 9.3 (Frivillig helhetsinlösen) i villkoren för båda Obligationslånen, lösa in Obligationslånen i sin helhet, enligt de villkor och förutsättningar som anges i Obligationslånen, före dess slutliga förfallodag.

Meddelandet om förtida inlösen är villkorat av genomförandet av emissionen av det Nya Obligationslånet den 19 april 2017. Emittenten förbehåller sig rätten att efterge villkoret helt eller delvis. Emittenten kommer genom pressmeddelande meddela när villkoret uppfyllts.
Förutsatt att villkoret ovan uppfylls kommer 2015 Års Obligationer att lösas in den 27 april 2017 och 2013 Års Obligationer att lösas in den 12 maj 2017. Varje obligation under Obligationslånen kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer att ske till varje person som i enlighet med villkoren för vardera Obligation är registrerad som ”Noteholder” per den 20 april 2017 avseende 2015 Års Obligationer och per den 5 maj 2017 avseende 2013 Års Obligationer.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten:
Martin Jönsson,
CEOTelefon: +46 (0)70 565 65 50
E-mail:   martin@jsmgruppen.com

Finansiell rådgivare:
Fredrik Edner,
Head of Corporate Finance, Arctic Securities Sweden
Telefon:   +46 (0)73 392 79 75.
E-mail:   fredrik.edner@arctic.com

Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ)är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 8:30 CET den 13 april 2017.

JSM Financial Group AB (publ) emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om MSEK 650

JSM Financial Group AB (publ) har framgångsrikt placerat ett icke-säkerställt obligationslån om MSEK 650. Obligationslånet har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter. Likviddag för obligationslånet kommer att vara 19 april 2017.

Intresset från både existerande och nya investerare var stor och emissionen stängde övertecknad. Såsom tidigare meddelats har innehavare i JSM Financial Groups existerande obligationslån erbjudits att byta sitt innehav i de existerande obligationslånen till det nya obligationslånet. I samband med likviddagen kommer det att meddelas i vilken omfattning erbjudandet utnyttjats.
Likviden från emissionen kommer att användas till att refinansiera existerande obligationslån och för allmänna företagsändamål. JSM avser att inom en överskådlig framtid förtidslösa existerande obligationslån till par.

JSM Financial Groups VD Martin Jönsson kommenterade emissionen:
”Vi är mycket nöjda över det fortsatta förtroendet från existerande investerare och det stora intresse nya investerare visat. Refinansieringen möjliggör det för bolaget att fokusera på affären och framtida tillväxt.”

JSM Financial Group avser att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholms reglerade marknad.
Arctic Securities Sweden har agerat finansiell rådgivare samt arrangör och Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Emittenten: Martin Jönsson, CEOTelefon: +46 (0)70 565 65 50E-mail:   martin@jsmgruppen.com
Finansiell rådgivare: Fredrik Edner, Head of Corporate Finance, Arctic Securities Sweden Telefon:   +46 (0)73 392 79 75.E-mail:   fredrik.edner@arctic.com
Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CET den 7 april 2017.