Nyheter

Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.325.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 101,625 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

 

Delårsrapport Q3 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Den svenska utlåningen har minskat i volym. Till största del beror detta på allt aggressivare marknadsbearbetning av konkurrerande nischbanker som ökat sina marknadsandelar genom sänkta krav på låntagarna och erbjudande om ökade lånebelopp. Finland har haft en mer gynnsam utveckling med volymtillväxt. Resultatet har även påverkas av fortsatta investeringar i IT-utveckling samt kostnader av engångskaraktär i samband med emitteringen av obligationen.
Namnbytet till Cashbuddy AB (tidigare JSM Capital AB) förstärker tydligheten i förhållande till marknaden.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,7 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 43,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3 månader).
 • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 

Delårsrapport Q3 (PDF)

Ledningsbyte i Cashbuddy Oy

Det finländska dotterbolaget till JSM Financial Group AB (publ), Cashbuddy Oy, har idag beslutat att byta VD.
Martin Jönsson tillträder med omedelbar verkan som VD i dotterbolaget.
JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com
—————————————————————————————————
JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Delårsrapport Q2 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Den svenska utlåningen har minskat i volym och detta har accelererat under andra kvartalet. Till största del beror detta på allt aggressivare marknadsbearbetning av konkurrerande nischbanker som ökat sina marknadsandelar genom sänkta krav på låntagarna och erbjudande om ökade lånebelopp. Finland har haft en mer gynnsam utveckling med volymtillväxt. Resultatet har även påverkas av fortsatta investeringar i IT-utveckling samt kostnader av engångskaraktär i samband med emitteringen av obligationen.

Namnbytet till Cashbuddy AB (tidigare JSM Capital AB) förstärker tydligheten i förhållande till marknaden.

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,7 MSEK (3 månader).
 • Dotterbolaget JSM Capital AB bytte firma till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.
 • Under andra kvartalet uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

Firmaändring till Cashbuddy AB

JSM Capital AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag bytt firma till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy.
Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.