Nyheter

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 88.740.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 104,40.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 133.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 29.106.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,95. Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen. Efter förvärvet äger JSM obligationer för 48.000.000 kr. Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Team Cashbuddy springer Nordpolen Marathon

Vi fortsätter vår tradition att utmana elementen. I februari deltog styrelsemedlemmen Mikael Jönsson i en bestigning av Kilimanjaro.

Den 9 april skickar vi vår styrelseordförande Magnus Steen till Nordpolen, där han ska representera Team Cashbuddy vid Nordpolen marathon. Vid världens norra ände anordnas det enda maratonlopp som springs på vatten: North Pole Marathon.

Deltagarna springer på arktiska isflak med bara två meter mellan löparna och det iskalla vattnet i Atlanten. Temperaturen kan bli nedåt 30-40 minusgrader. Det här är förmodligen världens mest extrema maraton, och det har beskrivits som ”alla löpares livs upplevelse.” Ett femtiotal löpare från 20-talet länder kommer att ge sig ut på den 42 km långa banan. Läs mer om loppet på www.npmarathon.com.

Följ Magnus resa på: www.tillnordpolen.se eller på instagram 

Team Cashbuddy sponsras av Craft, JSM Gruppen, Bliz, Texstar och ContractGizmo.

För mer information kontakta Magnus Steen på 0703-762324.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.735.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,675.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 20.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

2018 – Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Övergången från IAS 39 till IFRS 9 har haft en påverkan om 44 MSEK på de ingående balanserna jämfört med 2017-12-31. Se not 26 för ytterligare information.
  • Cashbuddy AB förvärvade i maj lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs numer under varumärket Cashbuddy.
  • Styrelsen beslutade att stoppa utlåningen i Finland vilket medför att volymerna där minskar. Orsaken till beslutet är den valutarisk som påverkar koncernen då moderbolaget upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till det finska dotterbolaget sker i EUR. Under året uppkom en valutakursvinst om 11,7 MSEK.
  • Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019
  • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer utställda av moderbolaget till ett värde om 158 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.
  • Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 193,2 MSEK (252,2).
Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 68,1 MSEK (87,5).
Resultat före skatt i koncernen uppgick till 27,3 MSEK (35,7).
Utlåning till allmänheten uppgår per 2018-12-31 till 488,0 MSEK (723,9).

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Årsredovisning (pdf)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi