Nyheter

JSM Financial Group AB återköper och makulerar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) (“JSM”) har förvärvat obligationer motsvarade ett samlat nominellt belopp om 178 MSEK av JSMs obligationen (senior unsecured floating rate notes 2017/2020 om 650 MSEK med ISIN SE0009805500). Obligationerna har förvärvats av dotterbolaget Cashbuddy AB, som köpt dessa löpande.

JSM har nu beslutat att makulera obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enligt med obligationens villkor. Efter makulering uppgår det totala utestående nominella beloppet till 472 MSEK.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

JSM Property AB tecknar nytt hyresavtal med OutMeals AB

JSM och OutMeals har idag tecknat ett hyreskontrakt där OutMeals hyr 1.320 kvm kontor och lagerlokal på det expansiva området Holmagärde i Varberg.

Kvartalsrapport Q3 2018

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. I balansposten Utlåningen till allmänheten ingår en minskning på 56 MSEK hänförlig till övergången från IAS 39 till IFRS 9. Av resterande minskning står Finland för 82 MSEK och Sverige för resten.

Bolaget har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under de första tre kvartalen med omkring
11,2 MSEK.

Styrelsen har fört diskussioner om hur den finska verksamheten ska organiseras. Tanken var att flytta den finska verksamheten till Sverige för att skapa synergieffekter. Dock har det visat sig svårt att rekrytera finsktalande personal med rätt kompetens inom kundtjänst. Verksamheten kommer därför som tidigare att drivas från bolagets kontor i Helsingfors. Från den 1 november 2018 har all nyutlåning stoppats då koncernen måste finna en lösning på valutarisken.

I slutet av april förvärvade Cashbuddy AB inkråmet från Cash2you Nordic AB för att öka synergieffekterna ytterligare. I och med förändringen har vissa kunder krediter på upp till cirka 50 000 SEK. Cashbuddy AB planerar att i framtiden erbjuda kunder möjlighet till krediter på upp till 45 000 SEK som en anpassning till marknaden.

Cashbuddy AB har skrivit ett sexårigt avtal med Arvato Finance AB och kommer löpande överlåta förfallna fordringar för den svenska marknaden. Avtalet, som över avtalsperioden har ett signifikant värde, börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 151,9 MSEK (9 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 49,2 MSEK (9 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,4 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,6 MSEK (9 månader).
 • Rolf Isaksson valdes in i styrelsen för moderbolaget. Rolf har en bakgrund som auktoriserad revisor och partner hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
 • Cashbuddy AB förvärvade lånestocken från systerbolaget Cash2you Nordic AB i en inkråmsaffär. All utlåning bedrivs nu under varumärket Cashbuddy.
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 127 MSEK.
 • Under de första nio månaderna uppkom en valutakursvinst om 12,2 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,6 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,2 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (3 månader).
 • Cashbuddy AB har under flera tillfällen förvärvat obligationer för ett totalt värde om 6 MSEK.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,5 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten Q3 2018 som PDF


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 16.440.000 kr.
Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,75.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.
Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 178.000.000 kr.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se

Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 15.412.500 kr
Genomsnittskursen för förvärvet har varit 102,75.
Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.
Efter förvärvet äger Cashbuddy AB obligationer för 162.000.000 kr.
Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se