Nyheter

Förändringar i styrelsen i JSM Financial Group AB

Rolf Isaksson har valts in i styrelsen för JSM Financial Group AB (publ).

Rolf Isaksson är f.d auktoriserad revisor och partner i PriceWaterhouseCoopers och kommer att tillföra stark kompetens till styrelsen. Samtidigt lämnar Lassi Salmivouri styrelsen efter att ha suttit med i styrelsen sedan bolagets start 2013.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

2017 Årsredovisning JSM Financial Group AB (publ)

Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.

I Finland tecknade Cashbuddy Oy ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.

Dotterbolaget JSM Capital AB bytte firma till Cashbuddy AB. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.

I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i det finska dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.

Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om
20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

Sammanfattning av 2017

 • Nettoomsättningen i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 252,2 MSEK (267,7).
 • Rörelseresultat i koncernen för räkenskapsåret uppgick till 87,5 MSEK (112,3).
 • Resultat före skatt i koncernen uppgick till 35,7 MSEK (61,5).
 • Utlåning till allmänheten uppgår per 2017-12-31 till 723,9 MSEK (818,0).

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Årsredovisningen som PDF

Q4 – 2017 med bokslutskommuniké

Koncernen har under året genomfört emittering av ett nytt obligationslån om 650 MSEK vilket mottogs positivt av marknaden.

Utlåningsvolymerna har minskat jämfört med föregående år. En del av förklaringen till detta är ökad aktivitet hos konkurrenter som erbjuder krediter till både lägre ränta och högre kreditbelopp. Koncernens kreditförluster har ökat vilket till viss del beror på extra reserveringar som gjorts inför implementation av IFRS 9.

I Sverige har JSM Capital AB bytt firma till Cashbuddy AB. Varumärket Cashbuddy används vid all marknadsföring av verksamheten. Bolaget har även anställt en funktion för regelefterlevnad (Compliance) och riskhantering.

Under sommaren genomförde Finansinspektionen tillsyn av konsumentkreditverksamheten i Cashbuddy AB med inriktning på kreditgivnings- och dokumentationsprocessen. Tillsynen föranledde ingen anmärkning från Finansinspektionen vilket är mycket positivt för den framtida verksamheten.

I Finland har ett nytt avtal tecknats med Lindorff avseende köp av förfallna krediter. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår för att sedan utveckla verksamheten vidare.

Sammanfattning av helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 252,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 87,5 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 34,7 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 MSEK.
 • Ett nytt obligationslån om 650 MSEK har emitterats för att refinansiera de utestående obligationerna om 666 MSEK. Obligationen övertecknades då intresset från marknaden var stort. Villkoren för obligationen är en löptid om 3 år och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter.
 • I Finland har Cashbuddy Oy tecknat ett långsiktigt avtal med Lindorff Oy om löpande överlåtelse av förfallna fordringar.
 • Dotterbolaget JSM Capital AB bytte namn till Cashbuddy AB. Bolaget har under lång tid bedrivit verksamheten under varumärket Cashbuddy. Firmaändringen är godkänd av Finansinspektionen.
 • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
 • Dotterbolaget Cashbuddy AB förvärvade obligationer i moderbolaget till ett värde om 20 MSEK föranlett av överlikviditet. Förvärvet leder till lägre räntekostnader i koncernen.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Öppna eller ladda ner rapporten här: JSM_Q4_17

Cashbuddy förvärvar obligationer

Cashbuddy AB, dotterbolag till JSM Financial Group AB (publ), har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 20.325.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 101,625 kr.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Förvärv av egna (inklusive moderbolagets) obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

 

Delårsrapport Q3 – 2017 JSM Financial Group AB (publ)

Den svenska utlåningen har minskat i volym. Till största del beror detta på allt aggressivare marknadsbearbetning av konkurrerande nischbanker som ökat sina marknadsandelar genom sänkta krav på låntagarna och erbjudande om ökade lånebelopp. Finland har haft en mer gynnsam utveckling med volymtillväxt. Resultatet har även påverkas av fortsatta investeringar i IT-utveckling samt kostnader av engångskaraktär i samband med emitteringen av obligationen.
Namnbytet till Cashbuddy AB (tidigare JSM Capital AB) förstärker tydligheten i förhållande till marknaden.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,7 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 43,2 %.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (3 månader).
 • I oktober tillträdde Martin Jönsson som VD i dotterbolaget Cashbuddy Oy. Rekrytering av ny ledning till bolaget pågår.
 • Under tredje kvartalet uppkom en valutakursförlust om 2,7 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

 

Delårsrapport Q3 (PDF)