Cashbuddy AB förvärvar rörelsen i Cas2you Nordic AB

Dotterbolaget Cashbuddy AB har ingått ett avtal om förvärv av inkråmet i koncernens andra dotterbolag Cash2you Nordic AB. Anledningen till förvärvet är framtida samordningsvinster inom gruppen.

Cash2you Nordic AB kommer att upphöra med sin verksamhet då förvärvet i sin helhet är avslutat.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

—————————————————————————————————

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi
www.cash2you.se