Nyhetsarkiv

JSM avyttrar Gävle Ingenjören AB

JSM har idag avyttrat hela sitt innehav i Gävle Ingenjören AB som äger fastigheten Gävle Hemlingby 49:30 till ett bolag inom NP3 Fastigheter AB (publ). Tillträde av innehavet har skett per 2019-10-01.

JSM FINANCIAL GROUP AB (Publ) – fusion av helägda dotterbolaget Cash2you Nordic AB

Styrelsen har idag beslutat att genom fusion skall dotterbolaget Cash2you Nordic AB uppgå i moderbolaget JSM Financial Group AB (Publ), då verksamheten sedan tidigare är överlåten till Cashbuddy AB.

Fusionen beräknas vara klar under 2019.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM avyttrar Byggmax fastigheten i Varberg

JSM har idag avyttrat hela sitt innehav i Vaxkakan 2 i Varberg AB som äger Byggmax fastigheten i Varberg. Tillträde av köparen har skett per idag.

Q2 2019 – JSM Financial Group AB (publ)

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten är under avveckling. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 7,3% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalningen av lånet. Intäkterna bokförs under lånets löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 8,4 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 7 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan.

Under perioden har bolaget förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK samt makulerat obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 5,9 MSEK.

Sammanfattning av första halvåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 72,4 MSEK (6 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (6 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,6%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (6 månader).
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 318 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 140 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 3,0 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.

Sammanfattning av andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,3 MSEK (3 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,7 MSEK (3 månader).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (3 månader).
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 140 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 120 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 1,3 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

 

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten i sin helhet Q2 – 2019 (pdf)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. 

Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) makulerar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) (“JSM”) har löpande under 2019 förvärvat obligationer motsvarade ett samlat nominellt belopp om 140 MSEK av JSMs obligationen (senior unsecured floating rate notes 2017/2020 om 650 MSEK med ISIN SE0009805500).

JSM har nu beslutat att makulera obligationer motsvarande 140 MSEK. Återköp och makulering har skett i enligt med obligationens villkor. Efter makulering uppgår det totala utestående nominella beloppet till 332 MSEK.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 7.280.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 104,00.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 140.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Q1 2019 – JSM Financial Group AB (publ)

Koncernens utlåningsvolymer fortsätter att minska. Det beror på att den finska verksamheten håller på att avvecklas. Volymerna i den svenska verksamheten har ökat med 5,6% under perioden. Volymökningen i Sverige har haft en negativ engångseffekt på resultatet då avgifter till låneförmedlare kostnadsförs direkt samt att reserveringen för kreditförluster sker vid utbetalningen av lånet. Intäkterna bokförs under lånets löptid och kommer alltså senare. Detta har påverkat resultatet negativt med ca 7,7 MSEK.

Dotterbolaget Cashbuddy AB har fortsatt sitt förberedelsearbete avseende ansökan om tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, vilket har belastat resultatet under året med omkring 3 MSEK. Ägarna har lämnat direktiv till styrelsen att ytterligare utreda andra finansieringslösningar och därför avvaktar bolaget att skicka in ansökan.

Under perioden har förvärv av obligationer skett till ett värde av 20 MSEK samt makulering av obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor. Detta har haft en negativ resultatpåverkan om 0,7 MSEK.

Sammanfattning av första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 37,1 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att makulera obligationer motsvarande 178 MSEK. Återköp och makulering har skett i enlighet med obligationens villkor.
 • JSM Financial Group AB (publ) har förvärvat obligationer till ett värde av 20 MSEK.
 • Under perioden uppkom en valutakursvinst om 1,6 MSEK beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.
 • Dotterbolaget Cash2you Nordic AB har begärt att få avstå tillståndet att driva viss verksamhet med konsumentkrediter då bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Den 31 januari beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet enligt företagets begäran.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com

Kvartalsrapporten Q1 (PDF)


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 88.740.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 104,40.

Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen.

Efter förvärvet äger JSM obligationer för 133.000.000 kr.

Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

JSM Financial Group AB (publ) förvärvar obligationer

JSM Financial Group AB (publ) har idag förvärvat obligationer (ISIN SE0009805500) i JSM Financial Group AB (publ) till ett värde om 29.106.000 kr.

Genomsnittskursen för förvärvet har varit 103,95. Förvärvet är föranlett av överlikviditet och kommer att leda till lägre räntekostnader för gruppen. Efter förvärvet äger JSM obligationer för 48.000.000 kr. Förvärv av egna obligationer är reglerat i villkoren för obligationen.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.
Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.
www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi

Team Cashbuddy springer Nordpolen Marathon

Vi fortsätter vår tradition att utmana elementen. I februari deltog styrelsemedlemmen Mikael Jönsson i en bestigning av Kilimanjaro.

Den 9 april skickar vi vår styrelseordförande Magnus Steen till Nordpolen, där han ska representera Team Cashbuddy vid Nordpolen marathon. Vid världens norra ände anordnas det enda maratonlopp som springs på vatten: North Pole Marathon.

Deltagarna springer på arktiska isflak med bara två meter mellan löparna och det iskalla vattnet i Atlanten. Temperaturen kan bli nedåt 30-40 minusgrader. Det här är förmodligen världens mest extrema maraton, och det har beskrivits som ”alla löpares livs upplevelse.” Ett femtiotal löpare från 20-talet länder kommer att ge sig ut på den 42 km långa banan. Läs mer om loppet på www.npmarathon.com.

Följ Magnus resa på: www.tillnordpolen.se eller på instagram 

Team Cashbuddy sponsras av Craft, JSM Gruppen, Bliz, Texstar och ContractGizmo.

För mer information kontakta Magnus Steen på 0703-762324.

JSM Financial Group AB (publ)
Martin Jönsson
070-56 56 550
martin@jsmgruppen.com


JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen Cashbuddy AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. Det svenska dotterbolaget Cashbuddy AB är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärket Cashbuddy. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se
www.cashbuddy.fi